• Grad Mostar
  • Natječaji
  • N A T J E Č A J ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

N A T J E Č A J ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Na temelju članka 269.stavak 1. točka 5., a u svezi sa člankom 310. Zakona o gospodarskim društvima ( “Službene novine F BiH” broj: 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08 i 7/09),  članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09) i članka 10. Statuta JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR, Nadzorni odbor JP  “MOSTAR PARKING “ d.o.o.Mostar, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE  JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

I

            Nadzorni odbor JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR raspisuje natječaj  za izbor i imenovanje:

            Direktora i izvršnog direktora JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

            Imenovanje se vrši na razdoblje od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.

            Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor kojim će se urediti prava i obveze, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.

OPIS POSLOVA

Direktor predsjedava Upravom, organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Poduzeće, i odgovara za zakonitost poslovanja Poduzeća.

Izvršni direktor organizira rad, zastupa i predstavlja Poduzeće i odgovara za zakonitosti poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim ugovorom.

II

            Kandidat koji aplicira za direktora/izvršnog direktora mora ispunjavati slijedeće uvjete:

A. OPĆI

1.      da su državljani Bosne i Hercegovine,

2.      da su stariji od 18, a ne stariji od 65 godina,

3.      da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog natječaja,

4.       da  se na njih ne odnosi članak  IX točka 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

5.      da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup nespojive s dužnošću                  direktora/izvršnog direktora u poduzeću,

6.       da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti za poziciju   

  direktora/izvršnog direktora,

7.      da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,

       vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

8.      da ne obavlja dužnost ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa

 Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,

9.       da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova za koje se kandidat

prijavljuje.

B. POSEBNI

- visoka stručna sprema (VII stupanj),

- najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke stručne spreme,

- da ponudi plan i program rada Poduzeća za mandatni period za koji se imenuje,

- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenosti timskom   radu,

III

Uz prijavu kandidata potrebna je sljedeća dokumentaciju: (original ili presliku ovjerene kopije):

- životopis, adresa i kontakt telefon,

- dokaz o završenoj školskoj spremi-diploma o visokoj stručnoj spremi

- ovjerena fotokopija CIPS-ove  osobne karte,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca,

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu stečenom u struci,

- plan i program rada Poduzeća za mandatno razdoblje za koji se imenuje,

- uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora/izvršnog direktora,

- izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

- uvjerenje nadležnog Suda da nije osuđivan za kazneno djelo ili za gospodarski  prijestup iz članka 2. stavka 1. alineja 5. natječaja (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

 - uvjerenje nadležnog MUP-a da isti nije osuđivan (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

- ovjerene izjave za zahtjeve iz alineje 3. i 4. Općih uvjeta traženih ovim natječajem.

IV

            Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor bit će pozvani na intervju.                                                                   

      Sve informacije u tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj:32/01).

            Javni natječaj će  biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“, Dnevnom avazu, Večernjem       listu  i ostaje otvoren 15 ) petnaest ) dana od zadnjeg objavljivanja.  

                                                                           V

      Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Mostar

Ul. Adema Buća br.19

88000 Mostar

            Na koverti naznačiti „Prijava za natječaj  ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR „NE OTVARATI“

            Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Nadzornog odbora

 Šarić Ibrahim

Natrag