• Grad Mostar
  • Natječaji
  • Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Gradonačelnik

Broj: 02-36-7123/10-1

Mostar, 21.06.2010.godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („Službene novine HNK“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s  Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj:02-36-7123/10 od 16.06.2010godine, Gradonačelnik Grada Mostara  objavljuje

K O N K U R S

za imenovanje Javnog pravobranioca Grada Mostara

i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara

 

Objavljuju se upražnjene pozicije:

1. Javni pravobranilac Grada Mostara ……………………………. 1 izvršilac

2. Zamjenik javnog pravobranioca Grada Mostara………………  1 izvršilac

1. Javni pravobranilac Grada Mostara 

I.      Opis poslova

Predstavlja Javno pravobranilaštvo (dalje Pravobranilaštvo) pred tijelima i organizacijama; rukovodi radom Pravobranilaštva; organizira rad Pravobranilaštva i osigurava zakonitost, pravilnost, pravovremenost i ekonomičnost obavljanja poslova i zadataka; određuje i raspoređuje poslove koje će obavljati zamjenici javnog pravobranioca i radnici za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova; osigurava saradnju sa drugim tijelima i organizacijama; odlučuje, u skladu sa propisima, o pravima, dužnostima i odgovornostima; nalaže izvršenje finansijskog plana Pravobranilaštva; štiti imovinu i imovinske interesa Grada Mostara, njegovih tijela i drugih tijela koja se finansiraju iz Budžeta Grada Mostara ili u odnosu na njih Grad Mostar obavlja osnivačka prava; zastupa Grad Mostar u postupcima pred sudom i drugim tijelima; daje stručna mišljenja prije zaključivanja  ugovora imovinsko-pravne prirode, daje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, obavlja stručne-pravne poslove iz djelokruga Pravobranilaštva.

Javnog pravobranioca Grada Mostara imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Mostara, a imenovanje potvrđuje Gradsko vijeće Grada Mostara 

Javni pravobranilac Grada Mostara imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

Kandidat za Javnog pravobranioca Grada Mostara dužan je da ispunjava sljedeće uslove: 

II.     Opći uslovi: 

§  da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

§  da je stariji od 18 godina,

§  da je zdravstveno sposoban,

§  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa, 

§  da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

§  da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti javnog pravobranioca,

§  da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

III.   Posebni uslovi:

§  da ima završen pravni fakultet

§  da ima  položen pravosudni ispit,

§  da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u Pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima.

§  da je radeći u Pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima, drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima stekao ugled pravnog stručnjaka i da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe javnog pravobranioca,

§  da nije član političke stranke i da ne učestvuje u aktivnostima političkih stranaka,

§  da ne obavlja drugu službu ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost ili nezavisnost ili bi umanjio njegov društveni ugled ili koji je inače nespojiv sa vršenjem dužnosti javnog pravobranioca,

§  da nema privatni interes koji može uticati na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju funkcije javnog pravobranioca. 

IV  Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzeće se u obzir i sljedeće:

§  rezultati rada ostvareni tokom karijere.

§  izražena nezavisnost u radu i donošenju odluka,

§  komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

§  sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

Zamjenik javnog pravobranioca Grada Mostara

I.      Opis poslova

Pomaže u radu Javnom pravobraniocu Grada Mostara (dalje Pravobranilac); štiti imovinu i imovinske interesa Grada Mostara, njegovih tijela i drugih tijela koja se finansiraju iz Budžeta Grada Mostara ili u odnosu na njih Grad Mostar obavlja osnivačka prava; zastupa Grad Mostar u postupcima pred sudom i drugim tijelima; daje stručna mišljenja prije zaključivanja  ugovora imovinsko-pravne prirode, daje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, obavlja stručne-pravne poslove iz djelokruga Pravobranilaštva; zamjenjuje Pravobranioca kada je Pravobranilac spriječen ili odsutan; obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranioca

Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Mostara, a imenovanje potvrđuje Gradsko vijeće Grada Mostara 

Zamjenik javnog pravobranioca Grada Mostara imenuje se za obavljanje dužnosti bez ograničenja mandata.

Kandidat za Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara dužan je da ispunjava sljedeće uslove: 

II.     Opći uslovi: 

§  da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

§  da je stariji od 18 godina,

§  da je zdravstveno sposoban,

§  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa, 

§  da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

§  da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti javnog pravobranioca,

§  da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

III.   Posebni uslovi:

§  da ima završen pravni fakultet

§  da ima  položen pravosudni ispit,

§  da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u Pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima.

§  da je radeći u Pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima, drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima stekao ugled pravnog stručnjaka i da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe javnog pravobranioca,

§  da nije član političke stranke i da ne učestvuje u aktivnostima političkih stranaka,

§  da ne obavlja drugu službu ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost ili nezavisnost ili bi umanjio njegov društveni ugled ili koji je inače nespojiv sa vršenjem dužnosti javnog pravobranioca,

§  da nema privatni interes koji može uticati na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju funkcije javnog pravobranioca. 

IV  Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzeće se u obzir i sljedeće:

§  rezultati rada ostvareni tokom karijere.

§  Komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu

§  Izražena samostalnost u obavljanju najsloženijih poslova

Potrebni dokumenti

Kandidati za Javnog pravobranioca Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara, uz prijavu na konkurs, obavezni su  priložiti kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, i sljedeće dokumente:

§  uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),

§  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),

§  ovjerenu fotokopiju diplome,

§  ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu

§  uvjerenje o radnom iskustvu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje dvije godine

§  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)

§  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

§  preporuku zadnjeg neposrednog rukovodioca.

Prijave se podnose na obrascu koji je dostupan u pisanoj formi u Centru za usluge građanima Grada Mostara, ul. Adema Buća 19, Mostar, i u elektronskoj formi na web-stranici Grada Mostara (www.mostar.ba).

Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno na adresu:

Grad Mostar, Gradonačelnik, ul. Adema Buća br. 19, Mostar,

s naznakom „Konkurs za imenovanje Javnog pravobranioca Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara“

u roku od 15 dana od dana posljednje objave konkursa.

Konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“, „Službenom glasniku Grada Mostara“ i web-stranici Grada Mostara.

Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dostaviti:                                                                                              Gradonačelnik

-         Sl. novine Federacije BiH                                                                           

-         Dnevni avaz                                                                                    Ljubo Bešlić vr.    

-         Stručna služba Gradskog vijeća Grada Mostara

-         Odjel za organizaciju, pravne poslove opću upravu,

civilnu zaštitu i vatrogastvo

-         a/a

Natrag