Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Gradonačelnik

Broj: 02-30-11802/21

Mostar, 26.08.2021 god.

 

Na temelju članka 29. Zakona o javnom pravobraniteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Službene novine HNŽ/K“ broj 8/99, 3/04 i 11/08), Gradonačelnik Grada Mostara  objavljuje

N A T J E Č A J

za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara

 

 

Javni pravobranitelj Grada Mostara ……………………………. 1 izvršitelj/ica

 

I.     Opis poslova

Predstavlja Javno pravobraniteljstvo (dalje Pravobraniteljstvo) pred tijelima i organizacijama; rukovodi radom Pravobraniteljstva; organizira rad Pravobraniteljstva i osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost obavljanja poslova i zadataka; određuje i raspoređuje poslove koje će obavljati zamjenici pravobranitelja i radnici za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova; osigurava suradnju sa drugim tijelima i organizacijama; odlučuje, sukladno propisima, o pravima, dužnostima i odgovornostima; nalaže izvršenje financijskog plana Pravobraniteljstva; štiti imovinu i imovinske interesa Grada, njegovih tijela i drugih tijela koja se financiraju iz proračuna Grada  ili u odnosu na njih Grad obavlja osnivačka prava; zastupa Grad  u postupcima pred sudom i drugim tijelima; daje stručna mišljenja prije zaključivanja  ugovora imovinsko-pravne prirode, daje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, obavlja stručne-pravne poslove iz djelokruga Pravobraniteljstva.

 

 

Kandidat za Javnog pravobranitelja Grada Mostara dužan je ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

II.     Opći uvjeti:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova javnog pravobranitelja,
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog natječaja, 
 5. da se na njega ne odnose odredbe članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 6. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak 
 7. da nije osuđivan za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti javnog pravobranitelja
 8. da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti F BiH („Službene novine Federacije BiH“; broj: 70/08).

 

 

III.   Posebni uvjeti:

 

 1. da ima završen pravni fakultet
 2. da ima položen pravosudni ispit,
 3. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u Pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama,
 4. da je radeći u Pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima, drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama stekao ugled pravnog stručnjaka i da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe javnog pravobranitelja,
 5. da nije član političke stranke i da ne učestvuje u aktivnostima političkih stranaka.

 

Potrebni dokumenti

 

Kandidati za Javnog pravobranitelja Grada Mostara, uz prijavu na natječaj, obvezni su  priložiti kraći životopis sa adresom i kontakt telefonom, i slijedeće dokumente:

 

 1. uvjerenje o državljanstvu
 2. izvadak iz Matične knjige rođenih,
 3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. uvjerenje o nekažnjavanju
 6. ovjerenu fotokopiju diplome,
 7. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
 8. uvjerenje o radnom iskustvu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje dvije godine.

 

Javnog pravobranitelja Grada Mostara imenuje Gradonačelnik Grada Mostara, a imenovanje potvrđuje Gradsko vijeće Grada Mostara 

Javni pravobranitelj Grada Mostara imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

 

Prijave se podnose na obrascu koji je dostupan u pisanoj formi u Centru za usluge građanima Grada Mostara, ul. Adema Buća 19, Mostar, i u elektronskoj formi na web-stranici Grada Mostara (www.mostar.ba).

Napomena: U sklopu Prijavnog obrasca su Izjave kojima se dokazuje ispunjavanje II Općih uvjeta točke 4, 5 i 8 i III Posebnih uvjeta točka 5 pa isti mora biti ovjeren.

 

Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

Grad Mostar, Centar za usluge građanima, ul. Adema Buća br. 19, Mostar,

s naznakom „Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara „ – ne otvarati u roku od 15 dana od dana posljednje objave natječaja.

 

Natječaj će se objaviti u  „Službenom glasniku Grada Mostara“ ,dnevnom listu „ Večernji list “,  i na web-stranici Grada Mostara.

Kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete javnog natječaja biće pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                                                 Mario Kordić, v.r.

Natrag