Štab civilne zaštite Grada Mostar

Pod predsjedanjem komandant Štaba civilne zaštite Grada Mostar gradonačelnika Ljube Bešlića održana je redovita sjednica Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Na sjednici je predstavljen Elaborat o procijenjenoj šteti od olujnog vjetra, razmatran je Plan korištenja sredstava zaštite i spašavanja za 2019. Godinu,, a bilo je riječi o pripremi za ljetnu sezonu. Načelnik štaba Predrag Šupljeglav upoznao je članove stožera o posljedicama olujnog vjetra koji je zadesio Grad Mostar koncem veljače naglasio je kako su štete bile ozbiljne ali po svim parametrima nije bilo uvjeta za proglašenje prirodne i druge nesreće. Grad Mostar je postupio po Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta formirao je komisije, koje su izašle po svakom zahtjevu na teren i stručno izvršile procjenu štete, a o čemu je sastavljen i detaljan elaborat.

Kako nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće Grad nema obaveze izmirenja šteta fizičkim i pravnim osobama koja su pretrpjela štetu. Tako u slučaju podnošenja zahtjeva za namirenje šteta Grad će nažalost takve zahtjeve odbijati. Potrebno je još da se važeće procedure vezane za elaborat poštuju. Predsjednik komisije Omer Širić dao je detaljnija pojašnjenja o Elaboratu i izvijestio o broju zaprimljenih predmeta za procjenu šteta. Ukupno je bilo 330 odnosno 350 zahtjeva za procjenu šteta. Razlika se pojavljuje zato što je u pojedinim zahtjevima bilo potrebno procijeniti štetu i na objektima, na vozilima ili dr. Za posao procjene šteta imenovano je pet stručnih komisija koje su u roku od 60 dana izašle na teren i utvrdile iznose šteta po svim zahtjevima. Ovakav vremenski rok (60 dana) bio je iz razloga što je trebalo uraditi procjene na cijelom području Mostara. Najveći problem je bio procjena šteta na vozilima pošto nismo imali odgovarajuću osobu koja bi mogla uraditi taj posao. Za taj posao je angažiran vanjski saradnik. Ukupna procijenjena šteta je 2.043.096,22 KM, od toga 1.633.236,18 KM na građevinskim objektima, 123.566,20 KM na motornim vozilima, 210.755,84 KM plastenici i ostalo. Dao je prijedlog da se ubuduće angažira osoba koja bi mogla procjenjivati štete na motornim vozilima, zatim da se utvrde jedinične cijene za procjene i unos podataka elektronskim putem koji bi ubrzao rad komisije.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o korištenju sredstava predviđenih u Budžetu za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća. Štab je usvojio i Plan korištenja sredstava zaštite i spašavanja za 2019. Koji je urađen u skladu sa važećim propisima u njemu je razrađena raspodjela kako tekućih sredstava tako i prenesenih sredstava.

Na štabu je posebno razmatrana i tačka dnevnog reda „Pripreme za ljetnu sezonu“. Član stožera, Petar Jurić, zapovjednik PVP, izvijestio je članove Stožera kako je postrojba obučena i spremna s ukupno 68 vatrogasaca da odgovori zadaćama koje budu pred njom te naglasio visoku razinu opremljenosti s materijalnim sredstvima,  23 vozila, te da imaju potporu od DVD-a koji su također značajna potpora u gašenju požara. Naglasio je vrlo dobru saradnju s HNK-e i njihovim operativnim centrom kao i potporu koju su dobili u vidu četiri vozila te od Grada Mostara koji kontinuirano ulaže u zaštitu od požara i Vatrogasnu postrojbu Mostar.

Komandant štaba, gradonačelnik Ljubo Bešlić, istaknuo je činjenicu da na području Mostara ima veliki broj potrošača i proizvođača električne energije te da je iz tog razloga potrebno sagledati mogućnost nabavke specijalne opreme, zajedno sa elektroprivredama koji imaju sredstva za ovu namjenu, a što su predstavnici EP BiH i EP HZ HB podržali.

Štab je usvojio i Odluku o naknadi štete na stanu koja su nastale uslijed požara, Jusufbegović Muhamed, kojem je odobreno 2.000 KM i odobrena je isplata 10.000 KM Općine Busovača za otklanjanje posljedica od poplava.

 

Иди назад