Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu s Vesnom Travljanin, direktoricom Saveza, je u srijedu 12.2.2020. godine upriličio sastanak između gradonačelnika/načelnika Hercegovačko-neretvanskog kantona, Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije sa predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH. Sastanak je održan u Širokom Brijegu, a domaćin skupa je bio Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega.

Teme sastanka su bile saradnja jedinica lokalne samouprave sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije sa Savezom, izrada Akcionog plana Saveza za 2020. godinu, kao i saradnja Saveza sa  Federalnim organima i kantonalnim organima po pitanju konsultacija u postupku donošenja zakonskih propisa.

Predstavnici Saveza općina i gradova su predstavili Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, te se raspravljalo i o prijedlogu Saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa trenutnih 8,42 % na 9,81 %, te povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak. Povećanje ovih udjela je neophodno zbog nepovoljne finansijske pozicije općina i gradova u Federaciji BiH nastale kao rezultat umanjenja prihoda općinama i gradovima temeljem otplate vanjskog duga Federacije BiH, te povećanja rashoda uslijed prenosa novih nadležnosti s viših nivoa vlasti bez prenosa sredstava za njihovo izvršenje. Zbog trenutnog sistema otplate vanjskog duga u Federaciji BiH, u kojem se iznos otplate oduzima od iznosa prihoda prije raspodjele po nivoima vlasti, ukupno umanjenje prihoda od neizravnih poreza svih općina i gradova u Hercegovačko- neretvanskoj županiji, Zapadnohercegovačkoj županiji i Hercegbosanskoj županiji u periodu 2012.-2018. godina iznosi otprilike 53,3 miliona KM. 

Bilo je riječi i o drugim zakonskim propisima značajnim za jedinice lokalne samouprave kao što su Zakon o građevinskom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate i dr.

Jedinstven stav načelnika je da podržavaju izrađene prijedloge Saveza proizašle iz Analize i spremnost da se uključe u procese javnog zagovaranja kako izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH tako i uključivanja oblasti lokalne samouprave u reformske procese u Federaciji BiH.

Stručna služba Saveza općina i gradova Federacije BiH

Nazad