Javna rasprava - Pročistač otpadnih voda Grada Mostara

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom Grad Mostar, poziva stanovnike grada Mostara, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju

JAVNOJ RASPRAVI

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za
izgradnju pročistača otpadnih voda, Grad Mostar
Javna rasprava će se održati u prostorijama Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru, ul. Trg hrvatskih velikana, Mostar, dana 19.11.2011. godine sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta – Sveučilište u Mostaru i investitora).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.
Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Titova 9A/IV Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba. link okolišne dozvole/javne rasprave.

Natrag