• Grad Mostar
  • Početna
  • Mišljenje na način i postupak raspoređivanja namještenika unutar Gradske uprave Grada Mostara, te utvrđenu listu prekobrojnih namještenika

Mišljenje na način i postupak raspoređivanja namještenika unutar Gradske uprave Grada Mostara, te utvrđenu listu prekobrojnih namještenika

Emir Topuz

Poštovani,

Na osnovu Odluke o utvrđivanju rasporeda i Liste prekobrojnih namještenika Gradske Uprave Grada Mostara br.02-36-12658/10 od 22.11.2010.godine, a nakon razmatranja prijedloga poslodavca, Sindikalni odbor je utvrdio da je na radna mjesta unutar Gradske uprave Grada Mostara raspoređeno 129 Hrvata, 98 Bošnjaka, 6 Srba i 7 Ostalih, na osnovu čega daje sljedeće primjedbe:

1.      Rukovoditelj organa uprave nije vodio računa o nacionalnom balansu namještenika koji se raspoređuju unutar Gradske uprave Grada Mostara, čime je povrijedio član 4. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (Sl.novine F BiH 49/05),

2.      Rukovoditelj organa uprave je bio dužan u toku izrade liste prekobrojnih pribaviti mišljenje Sindikata, u skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (Sl.novine F BiH 49/05), i članom 10. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH (Sl.novine F BiH br. 23 i 50/2000),

3.       Rukovoditelj organa uprave nije ispoštovao Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara o usvajanju informacije o provođenju postupka Internog oglasa za raspoređivanje namještenika Gradske uprave Grada Mostara sa predloženim načinima smanjenja broja prekobrojnih namještenika br.01-02-301/10 od 11.11.2010.godine, jer je bio dužan postupiti u skladu sa predhodnom Saglasnosti sindikata br.87-11/10 od 08.11.2010.godine,

4.      Rukovoditelj organa uprave prilikom raspoređivanja namještenika nije ispoštovao uslove za određena radna mjesta, što je propisano usvojenim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, jer raspoređeni namještenici ne ispunjavaju uslove za ta radna mjesta (osim 6 zaposlenika unutar Službe za Katastar, za koje je sindikat dao predhodnu saglasnost).

Zbog svega naprijed navedenog, Sindikat daje negativno mišljenje  na način i postupak raspoređivanja namještenika unutar Gradske uprave Grada Mostara, kao i na utvrđenu listu prekobrojnih namještenika.

S poštovanjem,

v.d. predsjednik

Emir Topuz

Natrag