Zajednička izjava

Razmatrajući dosadašnji tok postupka raspoređivanja namještenika u gradskoj upravi Grada Mostara, na sastanku održanom u petak 11.03.2011.godine, Gradonačelnik Grada Mostara kao poslodavac sa jedne strane i predstavnici sindikata sa druge strane saglasili su se da potpišu zajedničku izjavu kojom potvrđuju

• da imaju usuglašene stavove po pitanju potrebe završetka ovog
postupka u što skorijem roku a najkasnije do 25.03.2011.godine,
• da je u dosadašnjem toku postupka raspoređivanja namještenika u
gradskoj upravi Grada Mostara Gradonačelnik ispunio sve obaveze
koje je preuzeo po dosada potpisanim sporazumima,
• da se u daljem toku postupka završe provjere izjavljenih prigovora na
listu prekobrojnih, isprave eventualne nepravilnosti i utvrdi konačna
lista prekobrojnih namještenika,
• da se omogući kontinuiran radnopravni status svim namještenicima
koji izjave da su saglasni sa prelaskom u J.P."Mo-parking" tako što će
se sa njima potpisati Sporazum kojim će se utvrditi sve pojedinosti tog
prelaska,
• da se namještenicima koji ne prihvataju prelazak u J.P."Mo-parking"
izdaju rješenja o prestanku radnog odnosa zbog prekobrojnosti koja će
sadržavati i visinu otpremnine koja im pripada u skladu sa zakonskim
propisima i dosada potpisanim sporazumima,
•da se namještenicima koji nastavljaju sa radom u gradskoj upravi
Grada Mostara izdaju rješenja o rasporedu na odgovarajuće radno
mjesto
•da će poslodavac i sindikat nastaviti sa praćenjem postupka
raspoređivanja i sve preostale aktivnosti provoditi uz prethodno
usuglašene stavove.

Ured za odnose s javnošću

Natrag