Vijeće mladih Grada Mostara raspisuje javne pozive

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće čini 8 nevladinih omladinskih organizacija od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru. Glavni cilj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima. VMGM se odlučilo se proširiti davajući priliku mladim ljudima s područja Mostara udruženim kroz nevladine organizacije da postanu dio članstva u Vijeću. Temeljem donesenog Pravilnika, Vijeće raspisuje Javni poziv za prijem novih članica, u skladu sa odlukama Skupštine.

Pročitaj više...

Javni poziv za raspored taxi vozila 2021.

Pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na Javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima, sukladno Planu razmještaja auto-taksi vozila na području Grada Mostara za 2021. godinu. Tekst Javnog poziva zainteresirane osobe mogu preuzeti na Web stranici Grada Mostara, u Centru za usluge građanima i u Odjelu za urbanizam i građenje.

Pročitaj više...

J a v n i o g l a s - za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

Na osnovu člana 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje: J a v n i o g l a s za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru:

Pročitaj više...

J A V N I O G L A S- za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika

Temeljem članka 20 i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje J a v n i  o g l a s za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo 

 

Pročitaj više...

Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i člana 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj:7/2011) objavljuje:

Pročitaj više...

Javni poziv za izbor najuređenijeg dvorišta

Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici, individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih objekata, te pravne osobe-ustanove odgojno-obrazovnog karaktera iz oblasti predškolskog i školskog obrazovanja kao i ustanove za lica sa posebnim potrebama da se prijave za sudjelovanje u nagradnoj akciji  za izbor najljepše uređenog dvorišta(okućnice,bašte,vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg gradskog prostora. Prijava za sudjelovanje treba sadržavati:

Pročitaj više...

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Mostara za 2019.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2019. Godinu, Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno mjesto u 2019. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje: Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Mostara za 2019. godinu

 

Pročitaj više...