Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi: 1. «MO-SPORT» d.o.o. Mostar 2. «TRŽNICE-PIJACE» d.o.o. Mostar 3. “KOMOS” d.d. Mostar

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Predmet prodaje su: I.Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum”, sagrađen na zemljištu označenom kao k.č. 51/84 , upisan u zk. ul. broj: 8175 k.o. Mostar i to: 1.Stan u lameli 1 ulaz 1 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 a)- stan broj 5, na drugom spratu, trosoban, površine 89 m 2 , sa pripadajućom drvarnicom površiine 3,16 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:112.778,25 KM,

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao: k.č. 2557/4(nova k.č. 1474/2) k.o. MostarII (Gradsko područje Jugozapad), u površini od 174m2, upisana u zk. ul. broj 8092 k.o. Mostar, nastala cijepanjem od 2557/3 k.o. Mostar , državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja: Zajednice za upravljanje i uređivanje građevinskog zemljišta i održavanja komunalnih objekata Mostar,

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Mostara redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2011/2012. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata. Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija: I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja, II grupa - Stipendije po osnovu rezultata u učenju,

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Pravo učešća imaju: omladinska udruženja koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području Grada Mostara, a čiji projekti će se realizovati u interesu mladih Grada Mostara i na njegovoj teritoriji, - neformalne grupe mladih (vijeća učenika srednjih škola sa područja Grada Mostara i dr.) uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa sjedištem na području Grada Mostara. Pravo učešća imaju i omladinska udruženja i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uslovom da se projekat kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara.

Pročitaj više...

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju pravne i fizičke osobe koje uplate 500,00 KM (pet stotina KM) na račun Grada Mostara broj: 1610200009950746 kod Raiffeisen BANK, vrsta prihoda 722 636, šifra 180, kao osiguranje za ozbiljnost ponude

Pročitaj više...

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u gospodarskom drštvu u kojem na temelju državnog kapitala ovlasti i obveze vrše tijela Grada Mostara

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi: 1. «Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar d.o.o. - Član Nadzornog odbora…………. 3 2. «Uborak» d.d. Mostar - Član Nadzornog odbora………… 3 3. J.P. “Vodovod”d.o.o. Mostar - Član Nadzornog odbora ………….3

Pročitaj više...

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda

Na temelju članka 2. Odluka o prodaji nekretnina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 11/10), članka 43. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 8/09), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda I PREDMET NADMETANJA Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina Grada Mostara:

Pročitaj više...

Konkurs za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama i Odluke gradonačelnika Grada Mostara o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj u Službenom glasniku BiH broj 22 od 28.03.2011.godine pod oznakom (4-41-4161-11) objavljeno je obavještenje o pokretanju postupka javne nabavke usluga Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića".

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

Temeljem člana 43. Statuta Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara br.4/04 ) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje sljedeći: JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije 1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje su nekretnine označene kao:

Pročitaj više...