О Д Л У К А -набавка ватрогасних возила

На темељу чланка 14. ставак (2) а) и ставак (5), чланка 18. став (1), чланка 25 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и чланка 43. Статута Града Мостара(„Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04, „Службени гласник Града Мостара“ број: 8/09 и 15/10), градоначелник Града Мостара доноси


О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке ватрогасних возила

Чланак 1.


(1) Предмет јавне набавке ( у даљем тексту: набавка): Јавна набавка ватрогасних возила:

Лот 1- мало навално ватрогасно возило

Лот 2- ватрогасно возило за техничке интервенције и пожаре отвореног простора

(2) Референтни број набавке: План набавки Града Мостара за 2015. годину редни број 1.

Чланак 2.


(1) Процијењена вриједност набавке:
Лот 1 - 400.000,00КМ (без ПДВ-а)
Лот 2 - 280.000,00КМ (без ПДВ-а)

(2) Извор финанцирања: Средства у Прорачуну Града Мостара – намјенска средства за ватрогаство пренесена
из претходних година.

Чланак 3.


(1) Носилац активности провођења набавке: Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство путем Комисије за набавку.

Чланак 4.


(1) Врста поступка набавке: Отворени поступак.

(2) Критериј додјеле уговора: економски најповољнија понуда:[нбсп]

-цијена учешће 80 %
- рок испоруке учешће 20 %.

Чланак 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Служба за цивилну заштиту и ватрогаство-Професионална ватрогасна постројба/јединица обратила се Захтјевом за провођење поступка јавне набавке ватрогасних возила.

Поступајући по Захтјеву, утврђено је да захтјев садржи све потребне елементе за покретање поступка јавне набавке
и иста је планирана Планом набавки Града Мостара за 2015.годину, донесена је одлука као у диспозитиву.


Градоначелник
Љубо Бешлић


Број: 02-16-9330/15
Мостар, 16.07.2015.године

Иди назад