O D L U K A -nabavka vatrogasnih vozila

Na temelju članka 14. stavak (2) a) i stavak (5), članka 18. stav (1), članka 25 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i članka 43. Statuta Grada Mostara(„Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donosi

O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih vozila

Članak 1.

(1)   Predmet javne nabavke ( u daljem tekstu: nabavka): Javna nabavka vatrogasnih vozila:

Lot 1- malo navalno vatrogasno vozilo

Lot 2- vatrogasno vozilo za tehničke intervencije i požare otvorenog prostora

(2)   Referentni broj nabavke: Plan nabavki Grada Mostara za 2015. godinu redni broj 1. 

Članak 2.


(1)   Procijenjena vrijednost nabavke:
Lot 1 - 400.000,00KM (bez PDV-a)
Lot 2 - 280.000,00KM (bez PDV-a)

(2)   Izvor financiranja: Sredstva u Proračunu Grada Mostara – namjenska sredstva za vatrogastvo prenesena
iz prethodnih godina. 

Članak 3.

(1)   Nosilac aktivnosti provođenja nabavke: Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo putem Komisije za nabavku.

Članak 4.

(1)   Vrsta postupka nabavke: Otvoreni postupak.

(2)   Kriterij dodjele ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda: 

-cijena   učešće 80 %
- rok  isporuke  učešće  20 %.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo-Profesionalna vatrogasna postrojba/jedinica obratila se Zahtjevom za provođenje postupka javne nabavke vatrogasnih vozila.

Postupajući po Zahtjevu, utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne elemente za pokretanje postupka javne nabavke
i ista je planirana Planom nabavki Grada Mostara za 2015.godinu, donesena je odluka kao u dispozitivu.


Gradonačelnik
Ljubo Bešlić

Broj: 02-16-9330/15
Mostar, 16.07.2015.godine

Natrag