ЈАВНИ ПОЗИВ

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара на темељу чланка 25. Закона о извлаштењу („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 70/07 и 36/10) и чланка 92. Закона о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”број: 2/98 и 48/99) у поступку потпуног и непотпуног извлаштења некретнина у катастарској опћини Родоч, покренутом по приједлогу Града Мостара, ради изградње канализацијске мреже (деснообални колектор) у граду Мостару, упућује:

JАВНИ ПОЗИВ

Земљишнокњижни власници некретнине предложене за непотпуно извлаштење означене као к.ч. 958/3 ораница „Лука у Кутњу”у површини од 1540м2 , уписана у з.к. ул. број: 1115 к.о. Родоч, к.ч. 958/2 “ораница у Кутњу” у површини од 1360 м2 , уписана у зк.ул.бр. 1498 к.о. Родоч, к.ч. 958/5 “ Лука у Кутњу” у површини од 800 м2 , уписана у зк.ул.бр.1214 к.о. Родоч, к.ч. 958/4 “ораница Лука у Кутњу” у површини од 800 м2 , уписана у зк.ул.бр.1214 к.о. Родоч, к.ч. 945/6 “пашњак Кутањ” у површини од 9166 м2 , уписана у зк.ул.бр.1660, к.о. Родоч, к.ч. 958/1 “пашњак Мала Лука” у површини од 2170 м2 , уписана у зк.ул. бр. 1076, к.о. Родоч и то: Блажевић (Марко) Берислав, Ерцег рођ. Блажевић Љиљана, Дрмач пок. Стипана Никола, Дрмач удова Марка рођ. Маргета, Дрмач (Марко) Никола, Дрмач (Марко) Стјепан, Цвитановић рођ. Владић умрл. Мате Ката, Селимотић рођ. Владић (Мате) Анђа, Бошковић рођ. Владић (Мате) Јадранка, Дрмач ( пок. Николе ) Врано, Дрмач (Стипан) Шимун, Милићевић (пок Ивана ) Илија, Милићевић (умрл) Пере Јуре, Милићевић (умрл. Пере) Мате, Милићевић (умрл. Пере) Анте, Милићевић (умрл. Пере) Никола, Милићевић (умрл. Пере) Илија,[нбсп] Милићевић (Ивана) Динко, Милићевић (умрл. Мате) Анте, Галић рођ. Видовић Ружа, Ласта рођ. Видовић Матија жена Пере, Видовић (Шимуна) Анђелко, Видовић (Фране) Јуре, Глибо (Пере) Никола, Видовић (Иван) Ката, Видовић (Иван) Фила, Видовић (Марко) Штефа,Видовић (Марко) Нада, Видовић (Марко) Јања, Видовић рођ. Ротим Илка удв. Андрије, Видовић Мара удова Боже, Видовић (Божо) Томислав, Видовић (Божо) Вјекослав, Видовић (Божо) Звонко, Видовић (Божо) Иво, Видовић (Божо) Петар, Видовић (Божо) Маринко, Госто рођ. Видовић Мира, Хигел рођ. Видовић Елизабета, Кларић рођ. Видовић Божана, Видовић (Божо) Јозефина, Видовић (Божо) Фрањо, Мункач (Анте) Мира –Силвија рођ. Видовић, Видовић рођ. Налетилић Шима удв. Марка,

Видовић (Силвестар) Лучијано, Видовић Стојанка удв. Луке, Видовић (Иван) Часлав, Видовић (Иван) Мирослав, Видовић Љубица удв. Влатка, Видовић (Драган) Кристијан, Милићевић (пок. Николе) Марко, Милићевић (пок. Блажа) Јања, Буховац рођ. Милићевић жена Јуре (непознато име) , Милићевић (умрл. Блажа) Јуре, Милићевић (умрл.Блажа) Андрија,

обавијештавају се да је, по приједлогу Града Мостара заступаног по з.з. Јавном правобранитељству Града Мостара, покренут поступак непотпуне експропријације/извлаштења ради изградње канализацијске мреже (деснообални колектор) у граду Мостару уз упозорење да, према одредби чланка 48. Закона о експропријацији/извлаштењу, немају право на накнаду трошкова улагања у земљиште извршених након покретања поступка експропријације/извлаштења.

Позивају се земљишнокњижни власници некретнина предложених за извлаштење чије боравиште није познато органу који проводи поступак извлаштења и насљедници преминулих власника да, у року од 15 дана од објаве овог позива, о свом боравишту обавијесте орган који проводи поступак извлаштења, како би им се омогућило судјеловање у поступку ради заштите властитих права и правних интереса. Обавијест се може упутити писмено, на адресу: Град Мостар, Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине, ул. Адема Бућа 19, Мостар или на маил : рајка.данициц@мостар.ба.

Власници/насљедници се упозоравају да се поступак извлаштења, према чланку 38. Закона о извлаштењу („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 70/07 и 36/10) сматра хитним поступком и да је према одредбама Закона о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 2/98 и 48/99) надлежни орган овлаштен именовати привременог заступника странкама непознатог боравишта и провести поступак без њиховог судјеловања.

Попис власника некретнина чије боравиште није познато:

Милићевић (пок. Николе) Марко, Милићевић (Блажа) Јања, Буховац рођ. Милићевић жена Јуре, Галић рођ. Видовић Ружа, Ласта рођ. Видовић Матија жена Пере, Видовић (Шимун) Анђелко, Видовић (Франо) Јуре, Глибо (Перо) Никола, Видовић (Иван) Ката, Видовић (Иван) Фила, Видовић (Марко) Штефа, Видовић (Марко) Нада, Видовић (Марко) Јања, Видовић рођ. Ротим Илка удова Андрије, Видовић Мара удова Боже, Видовић (Божо) Томислав, Видовић (Божо) Вјекослав, Видовић (Божо) Звонко, Видовић (Божо) Иво, Видовић (Божо) Петар, Видовић (Божо) Маринко, Госто рођ. Видовић Мира, Хигел рођ. Видовић Елизабета, Кларић рођ. Видовић Божана, Видовић (Божо) Јозефина, Видовић (Божо) Фрањо, Видовић рођ. Налетилић Шима удова Марка, Видовић (Силвестар) Лучијано, Видовић Стојанка удова Луке, Видовић (Иван) Часлав, Видовић (Иван) Мирослав, Видовић Љубица удова Влатка, Мухачи Анте Мира рођ. Видовић, Милићевић (пок. Ивана) Илија, Милићевић (пок. Пере) Јуре, Милићевић (пок. Пере) Мате, Милићевћ (пок.Пере) Анте, Милићевић (пок.Пере) Никола, Милићевић (пок. Пере) Илија, Делић (Блаж) грог, Делић (Блаж) Анте, Делић (Блаж) Винко, Делић рођ. Зовко (удв. Пере) Аница, Делић (Перо), Ерцег рођ. Блажевић Љиљана , Дрмач пок. Стипана Никола, Дрмач удова Марка рођ. Маргета, Дрмач (Марко) Никола, Селимотић рођ. Владић (Мате) Анђа,Начелник одјела
Изет Шаховић, дипл. ецц

Иди назад