Natječaj za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Na temelju Zakona o javnim nabavkama BiH, Upute o primjeni Zakona o javnim nabavkama i Odluke gradonačelnika Grada Mostara o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj u Službenom glasniku BiH broj 22 od 28.03.2011.godine pod oznakom (4-41-4161-11) objavljena je obavijest o pokretanju postupka javne nabavke usluga Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića".

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

Temeljem člana 43. Statuta Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara br.4/04 ) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje sljedeći: JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije 1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje su nekretnine označene kao:

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi javne prodaje/licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), članka 3. Odluke Gradskog vijeća o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara putem javne licitacije ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 3/10), Gradonačelnik Grada Mostara o b j a v l j u j e J A V N I P O Z I V za prikupljanje ponuda radi javne prodaje / licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Pročitaj više...

N A T J E Č A J ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Na temelju članka 269.stavak 1. točka 5., a u svezi sa člankom 310. Zakona o gospodarskim društvima ( “Službene novine F BiH” broj: 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08 i 7/09),  članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09) i članka 10. Statuta JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR, Nadzorni odbor JP  “MOSTAR PARKING “ d.o.o.Mostar, raspisuje N A T J E Č A J ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE  JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Pročitaj više...

Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj: 02-36-11562/10 od 15. oktobra 2010. godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje: K O N K U R S za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Pročitaj više...

Javni poziv Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice

Obavještavamo javnost da je Grad Mostar, putem Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice, raspisao javni poziv za građane, udruženja, nevladine organizacije, interesne grupe i sve druge aktere civilnog društva da se uključe u proces planiranja i razvoja Grada putem kandidiranja prijedloga razvojnih i infrastrukturnih projekata od značaja za Grad Mostar.

Pročitaj više...

Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u cilju povratka na područje Grada Mostara (''ZP10'')

Temeljem članka 13. i 24. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 23/99, 21/03 i 33/03), članka 16. Uputa o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica , (''Službeni glasnik BiH'', broj: 48/06), Odluke o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika po područjima povratka u 2010.godini (''ZP10'') Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH, i Memoranduma o razumijevanju broj: 02-05-6762/10 od 09.06.2010.godine, Grad Mostar

Pročitaj više...

Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („Službene novine HNK“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj:02-36-7123/10 od 16.06.2010godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...