• Grad Mostar
  • Natječaji
  • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Objavljeno, 21. XI. 2011. godine

Temeljem članka 46. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 25/03 i 67/05), članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09 i 15/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj: 02-25-11416/11 od 01.11.2011.godine Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

1. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao: k.č. 2557/4(nova k.č. 1474/2) k.o. MostarII (Gradsko područje Jugozapad), u površini od 174m2, upisana u zk. izvatku broj 8092 k.o. Mostar, nastala cijepanjem od 2557/3 k.o. Mostar , državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korišćenja:  Zajednice za upravljanje i uređivanje građevnog zemljišta i održavanja komunalnih objekata Mostar, a prema urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim načelnom urbanističkom suglasnošću Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UPI-07/2-25-884/11 od 15.04.2011.godine sa slijedećim elementima:

Namjena: stambeno-poslovni objekt
Karakter: stalni
Gabariti i površina objekta:  9,00 x 7,00 m
Katnost objekta: P + 2
Korisna površina:
(Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje–eventualna razlika naknade za pogodnosti /renta će se obračunati po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni po m2 )
Pristup objektu:
-Iz Ulice kneza Mislava i Ulice Zrinski Frankopana
-ulaz u objekt sa sjeverne strane
-parkiranje na parkingu kolektivnog stambenog objekta

Početna cijena ( cijena zemljišta + naknada pogodnosti /renta)
iznosi 19840,89 KM
8.178,00 ( 174,00m2 x 47 ) +11.662,89 ( 200,29 m2 x 58,23)=19.840,89 KM

Cijena koja se postigne na javnom natječaju (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), sudionik natječaja koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenja i kojim se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je uplatiti, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.
Pored cijene iz prethodnog stava, sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, dužan je platiti i naknadu za uređenje građevnog zemljišta, u iznosu od (200,29 m2 x 28,27 KM/m2)= 5.662,20 KM, utvrđeno rješenjem Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj; UPI-07/2-25-884/11 od 15.04.2011.godine
Naknadu iz prethodnog stava sudionik natječaja, kojem bude dodijeljeno građevno zemljište,obavezan je platiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirene dospjele obveze prema Gradu Mostaru temeljem naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište, odnosno koje nemaju neizmirenih dospjelih obveza temeljem obveza i doprinosa.
3. Prednost za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi građenja ima sudionik natječaja koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz točke 1. ovog natječaja.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene iz točke 1. ovog natječaja, kao ni prijave osoba koje po zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju se izgradnju dostavlja ponuda.
4. Prijava na javni natječaj sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika natječaja.

Uz prijavu na javni natječaj, sudionik natječaja dužan je priložiti:

a)      ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet natječaja, sa definiranim rokom za izgradnju objekta na koji se prijava odnosi;

b)      dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene naknade tj. iznos od 1.984,00 KM, na račun  broj: 1610200009951328 kod Raiffeisen bank Mostar, koji iznos će se vratiti sudionicima koji ne budu izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran,  uplaćeni dio kaucije neće se vraćati sudioniku natječaja koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude;

c)      dokaz da sudionik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza prema Gradu Mostaru temeljem naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište ili drugu vrstu propisane naknade temeljem toga (potvrda Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara),

d)     dokaz da sudionik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza na temelju poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i zavoda PIO/MIO).

Navođenje lažnih podataka u prijavi na javni natječaj ili u priloženim dokumentima, koji utiču na red prvenstva, temelj je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog građevnog zemljišta na korišćenje radi građenja

5. Rok građenja: sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodjeli predmetno zemljište, obvezan je radove završiti u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja o dodjeli.
6. Tenderska dokumentacija: Izvod iz provedbenog urbanističkog plana, Načelna urbanistička suglasnost kojom su određeni osnovni uvjeti građenja na predmetnom lokalitetu, može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 15, 00 sati na adresi: Ulica Kralja Zvonimira broj 14 u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Prijava na javni natječaj za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti , poštom ili osobno, na adresu Grad Mostar, Povjerenstvu za Javni natječaj, Adema Buća broj; 19, s naznakom „ne otvarati“.

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javno otvaranje prijava na javni natječaj obavit će se dana 16.12.2011.godine (petak) u zgradi Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća broj 19, sa početkom u 10,00  sati, u nazočnosti zainteresiranih sudionika natječaja i predstavnika sredstava javnog informiranja.

Javno otvaranje prijava na natječaj obavit će posebno Povjerenstvo imenovano odlukom Gradskog vijeća broj: 01-02-941/05 od 20.10.2005.godine.
Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od osam dana po zaključenju natječaja. Sudionici natječaja mogu u roku od osam dana od dana prijema Zaključka izjaviti prigovor protiv tog Zaključka Gradskom vijeću.
Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Povjerenstvo će Zaključak o rezultatima natječaja sa prigovorima sudionika natječaja dostaviti Gradskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevnog zemljišta na korišćenje radi građenja.
Protiv rješenja Gradskog vijeća o dodjeli građevnog zemljišta na korišćenje radi građenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
Ukoliko sudionik natječaja kojem građevno zemljište bude dodijeljeno, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište
( cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta) i naknadu za uređenje građevnog zemljišta, te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korišćenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korišćenje radi građenja narednom sudioniku natječaja, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.
Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu objavit će se u Dnevnom listu, Dnevnom avazu,na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Mostara i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

Broj:
Mostar.

Dostaviti:
Uredu Gradonačelnika
Odjelu za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo
Odjelu za finansije i nekretnine
A/a 

Natrag