Podnesena tužba od strane Grada Mostara

Dana 13. 3. 2020 godine Općinski sud u  Mostaru donio privremenu mjeru kojom se protivniku osiguranja zabranjuje da poduzima bilo kakve aktivnosti za sprečavanje pristupa, obavljanja redovnih poslova, odvoza i deponiranja komunalnog otpada na Deponiju.

Istim rješenjem je zabranjeno protivniku osiguranja Udruženju „Jer nas se tiče „ da poduzimaju bilo kakve aktivnosti koje se ogledaju u sprečavanju pristupa i obavljanja redovnih aktivnosti odlagališta „Deponija“

Navedeno rješenje i privremena mjera  osiguranja stupila je na snagu danom donošenja, a ostaje na snazi do drugačije odluke suda.

Navedenim rješenjem je određeno da će  u slučaju kršenja izrečene mjere rješenje biti dostavljeno nadležnim organima MUP-a radi provođenja privremene mjere osiguranja .

Ročište propisano čl. 278. st. 2. još nije održano.

Dana 30. 6. 2020. godine podnesena je tužba u ovoj pravnoj stvari radi naknade pričinjenoj štete od strane Grada Mostara, JP „Komos“ , JP „Parkovi“ i JP „ Deponija“.

Odgovore na tužbu još nismo zaprimili.

Pravobraniteljstvo Grada Mostara

Natrag