GRADSKI ODJELI
Gradska uprava grada Mostara
U Gradskom službenom glasniku broj 14/2004 objavljena je Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, kojoj se utvrđuju temelji unutarnje organizacije, djelokrug i način rada jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Mostara sukladno Statutu.

Zakonski okvir:
Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09)
- Statut Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09 i 15/10),
- Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 9/18 i 11/19)

Gradska uprava se sastoji od posebnih, temeljnih i unutarnjih organizacijskih jedinica:
- Tajništvo Gradonačelnika
- Gradski odjeli
- Gradske službe
- Jedinica za internu reviziju
- Služba unutarnjeg nadzora
- Stručna služba Gradskog vijećaGradski odjeli su temeljne organizacijske jedinice Gradske uprave koje se osnivaju radi koordiniranja i nadzora rada službi Gradske uprave. Gradskim odjelima rukovode načelnici odjela, koji za svoj rad odgovaraju Gradonačelniku. Načelnici su državni službenici.
U Gradskoj upravi Grada Mostara trenutno postoji pet gradskih odjela (Statut ograničava na maksimalno 6 odjela).


Gradske službe su unutarnje organizacijske jedinice i sastavni su dio gradskih odjela. Službama rukovode šefovi službi, koji su odgovorni za obavljanje poslova iz nadležnosti službi sukladno zakonu, Statutu Grada Mostara i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave. Šefovi službi za svoj rad odgovaraju načelniku odjela. Šefovi su državni službenici.
U Gradskoj upravi Grada Mostara trenutno postoji 17 gradskih službi koje su razvrstane u pripadajuće odjele.


Jedinica za internu reviziju
je samostalna, nezavisna organizacijska jedinica koja vrši funkciju interne revizije u skladu sa zakonom, principima i standardima interne revizije i koja pomaže Gradu da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja. Rukovoditelj Jedinice kao rukovodeći državni službenik za svoj rad odgovara Gradonačelniku.


Odjeli Gradske uprave imaju sljedeće nazive:
Rukovođenje i odgovornost:
- Gradskom upravom rukovodi gradonačelnik.
- Za rad Gradske uprave gradonačelnik odgovora Gradskom vijeću kojem podnosi godišnje izvješće o radu.
- Gradonačelnik potpisuje sve ugovore, sporazume, opće i pojedinačne akte Gradske uprave.
- U interesu efikasnosti i ekonomičnosti, gradonačelnik može delegirati svoje nadležnosti za potpisivanje pojedinačnih akata, ugovora, sporazuma ili specifičnih vrsta akata koji iz njih proističu, načelniku odjela ili šefu službe, na prijedlog načelnika odjela.
- U slučaju odsustvovanja ili po vlastitoj procjeni, gradonačelnik može delegirati svoje obveze Glavnom savjetniku Grada, na razdoblje ne duže od 3 mjeseca.
- Načelnik odjela-pomoćnik rukovoditelja državne službe neposredno rukovodi radom odjela i za svoj rad i upravljanje odgovara gradonačelniku.
- Rukovodilac Jedinice za internu/unutarnju reviziju rukovodi Jedinicom kao samostalnom, nezavisnom organizacijskom jedinicom i za svoj rad i rad Jedinice direktno je odgovoran Gradonačelniku.
- Šef Službe unutarnjeg nadzora, u statusu šefa samostalne organizacijske jedinice, neposredno rukovodi Službom i za svoj rad i rad Službe odgovara Gradskom vijeću.
- Tajnik Gradskog vijeća, u statusu šefa samostalne organizacijske jedinice, neposredno rukovodi službom i za svoj rad odgovara predsjedniku Gradskog vijeća i Gradonačelniku.
- Šefovi unutarnjih organizacijskih jedinica rukovode radom službi i za svoj rad i upravljanje odgovaraju načelnicima odjela.
- Šefovi užih organizacijskih jedinica u sastavu službe rukovode radom tih jedinica i za svoj rad i upravljanje odgovaraju šefu službe.
- Starješina postrojbe-čete i njegov zamjenik rukovode radom PVPČ i za svoj rad i upravljanje odgovaraju gradonačelniku i načelniku odjela.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram