GRADSKI ODJELI
Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću
upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo
Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo je nadležan za koordiniranje rada službi:

- Služba za organizaciju i personal,
- Pravna službe,
- Služba za opću upravu i gradska područja,
- Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Služba za organizaciju i personal

Nadležnosti:
- sva organizacijska pitanja Gradske uprave, nacrti pravilnika i općih akata (pravno normiranje),
- organizacijska istraživanja i savjetovanje,
- umrežavanje i briga o korisnicima IS,
- sva kadrovska pitanja.

Pravna služba


Nadležnosti:
- priprema i izrada općih akata temeljem pravnih i općih propisa, u koordinaciji sa odjelima,
- normotehnička obradu akata,
- upravne i druge postupke koji nisu u nadležnosti drugih službi

Služba za opću upravu i gradska područja

Nadležnosti:
- savjetovanje i pravnu pomoć građana,
- koordiniranje i nadzor nad radom područnih i mjesnih ureda,
- središnje zadaće uprave

U sastavu službe je 6 područnih ureda:

- Područni ured Zapad
- Područni ured Jugozapad
- Područni ured Jug
- Područni ured Sjever
- Područni ured Stari Grad
- Područni ured Jugoistok

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Nadležnosti:
- Programiranje, planiranje, organiziranje, obučavanje, osposobljavanje, provođenje i financiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanja od prirodnih i drugih nezgoda na području Grada uključujući i oblast zaštite od požara sukladno s Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nezgoda i zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo ima tri uže organizacijske jedinice:


- Odsjek za civilnu zaštitu,
- Odsjek za zaštitu od požara
- Profesionalnu vatrogasnu postrojbu
NAČELNIK ODJELA
B.Sc. OEC Slavisa Kovačević
Lokacija odjela
how to embed google map in website
Adema Buća
88000 Mostar
+387 (36) 500-600
Brošure odjela
Formulari odjela
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram