GRADSKI ODJELI
Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u okviru komponente za mlade ReLOaD2 za Grad Mostar
09.10.2023
8:01

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Grad Mostar i projekat ReLOaD2 pozivaju sve sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, koje djeluju na području Grada Mostara, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima Grada Mostara. Tematske oblasti i prioriteti navedeni u razvojnim ciljevima su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Grada Mostara kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat.

Dijalog za mlade Grada Mostara je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu juli 2022. – septembar 2023. godine. Ukupno su organizirana tri tematska sastanka na kojim su učestvovale 42 mlade osobe (23M, 19Ž), aktivista, volontera, predstavnika omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva sa područja Grada Mostara.

Sadržaji u okviru projekata organizacija civilnog društva koji budu financirani po pozivu mogu poslužiti ReLOaD timu za organizaciju sastanaka Dijaloške platforme za mlade u Gradu Mostaru.

U okviru konzultativnog procesa prioritizirane su četiri tematske oblasti:
• Projekti koji doprinose volonterskom angažmanu mladih kroz uređenja sportskih terena i igrališta za mlade
• Projekti koji doprinose volonterskom angažmanu u oblasti očuvanja okoliša i unapređenja kvalitete života mladih na području Grada Mostara
• Podrška projektima za organizaciju i provođenje rekreativnih sportskih aktivnosti za mlade (skateboard, biciklizam i sl), posebno za uključivanje žena
• Podrška projektima i programima aktivnog uključivanja mladih u volontiranje u lokalnoj zajednici (osobe sa poteškoćama u razvoju, stara i iznemogla lica i sl)
• Podrška projektima za razvoj i promociju muzičkog i umjetničkog stvaralaštva mladih (muzičke i umjetničke radionice, street art radionice, koncerti na otvorenom, ulični festivali i sl)
• Podrška kampanjama za unapređenje sigurnosti u saobraćaju

Dodatne napomene za zainteresirane aplikante:
Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 15 do 30 godina starosti.
Mjesto realizacije projekata je isključivo na području Grada Mostara i za mlade ljude sa područja Grada Mostara.
Predložene aktivnosti u okviru projektnog prijedloga trebaju imati kontinuitet, odnosno trebaju biti organizirane najmanje jednom mjesečno. Dodatni bodovi će biti dodijeljeni projektnim prijedlozima koji nude veći broj sadržaja za mlade, koji se organiziraju više puta ili nude sadržaje iz više tematskih oblasti.
Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće.
Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da osiguraju volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Financijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose rješavanju jednog ili više tematskih oblasti a koji ispunjavaju ostale uvjete javnog poziva.

NAPOMENA: Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti te osiguraju što veći volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Iznosi financijskih sredstava (grantova) za projekte
Vrijednost projektnih prijedloga koji će biti dodijeljeni u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:
minimalan iznos: 5.000,00KM
maksimalan iznos: 20.000,00KM

Grad Mostar i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do osam (8) mjeseci.

Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu od decembra 2023. do avgusta 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva (OCD) (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, a koje djeluju na području Grada Mostara.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o usvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Grada Mostara: www.mostar.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Mostar može se preuzeti od 9. oktobra do 30. oktobra 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Mostara (www.mostar.ba) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacijskim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 13. 10. 2023.

Sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom [email protected] sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 26. oktobra 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Mostara i UNDP-a.

PREDAJA APLIKACIJA:
Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Gradske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi: Grad Mostar, Adema Buća br. 19 88000 Grad Mostar, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 30. 10. 2023. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
Grad Mostara će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Mostara: www.mostar.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Mostara, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram