GRADSKI ODJELI
Javni poziv za dostavljanje ponuda za konzultantske usluge izrade Gender akcionog plana Grada Mostara za period 2023-2027. godine
14.09.2023
7:43

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 4/2004 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 8/2009 i 15/2010), Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/03, 102/09 i 32/10) i člana 1. Odluke o izradi i donošenju Gender akcionog plana Grada Mostara za period 2023-2027. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 21/23), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje: Javni poziv za dostavljanje ponuda za konzultantske usluge izrade Gender akcionog plana Grada Mostara za period 2023-2027. godine.

Grad Mostar namjerava pristupiti izradi Gender akcionog plana Grada Mostara, za period 2023-2027. godine, čime se osigurava implementacija i provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova, na lokalnom nivou. Gender akcioni plan Grada Mostara, ima za cilj da se njegovom implementacijom podstiče budući rast i razvoj lokalne zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u sva područja života i rada na lokalnom nivou.

Pozivamo Vas, sve zainteresovane, da dostavite ponudu za konzultantsku uslugu za izradu Gender akcionog plana Grada Mostara za period 2023-2027. godinu.

Zadaci i odgovornosti konzultanta:
Pregled pravnog i institucionalnog okvira za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini;
Pravni okvir za izradu Gender akcionog plana Grada Mostara;
Analizu stanja ravnopravnosti spolova u Gradu Mostaru i identifikacija prioritetnih oblasti za djelovanje;
Izrada metodologije Gender akcionog plana Grada Mostara;
Usmjeravanje i koordinacija radnih tijela, imenovanih od strane gradonačelnika, u procesu izrade, provođenje i praćenje GAP na lokalnom nivou;
Učestvovanje na radnim sastancima Radne grupe Grada Mostara;
Izrada konačne verzije GAP Grada Mostara u predviđenom roku;
Prikupljanje, dostavljanje i razmjena informacija koje su neophodne za izradu i praćenje implementacije LGAP-a
Održati jednu edukaciju u fazi realizacije lokalnog GAP;
I ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku pripreme dokumenta koji se dostavlja gradonačelniku;

Ponuda treba sadržavati prijedlog metodologije za izradu Gender akcionog plana Grada Mostara sa pregledom ključnih koraka u ovom procesu, biografiju (CV) iz koje je vidljivo iskustvo u oblasti ravnopravnosti spolova, a posebno iskustvo na izradi javnih politika i javnih politika za ravnopravnost spolova i financijsku ponudu koja će uključivati sve troškove konzultanta. Planirani period provođenja ove aktivnosti je oktobar-novembar 2023. godine. Ponuda za konzultacijske usluge Gender akcionog plana Grada Mostara, za period 2023-2027. godine, sa podacima o vašoj kvalifikacionoj sposobnosti za navedenu vrstu usluge.

Uvjeti angažmana
Konzutlant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti konzultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana angažmana. Okvirni period angažmana je 7 eksper-dana u toku mjesec dana.

Kvalifikacije:
Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera;
Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova;
Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji akcionih planova (GAP);
Relevantno iskustvo u radu sa lokalnim organima uprave;
Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Poželjne:
Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova;
Poznavanje institucionalnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i općina;
Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka;
Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje;
Izražene komunikacijske i analitičke vještine;
Spremnost za timski rad i saradnju sa svim akterima.

Način apliciranja
Ako ispunjavate gore navedene uslove potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu [email protected] do 18.9.2023. godine do 12:00 sati ili na adresu: Grad Mostar, Adema Buća bb 19, Mostar sa naznakom za „Poziv za dostavljanje ponuda za konzultantske usluge izrade Gender akcionog plana Grada Mostara za period 2023-2027. godinu.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram