GRADSKI ODJELI
Izvještaj o održanom drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati iz proračuna Grada Mostara u 2024. godini
14.06.2024
6:16

U okviru Javnog poziva nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati iz proračuna Grada Mostara u 2024. godini, u utorak, 11. 6. 2024. godine u trajanju od 10.00 do 12.00 sati održan je drugi od tri planirana mentorska sastanka za zainteresirane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku je, pored mentorice i predstavnica Grada Mostara, prisustvovalo ukupno jedanaest predstavnika/ca OCD (osam žena i tri muškarca) iz devet OCD-ova. Na početku mentorskog sastanka učesnicima/cama je pojašnjena uloga mentora/ice, naglašavajući da je uloga mentora/ice da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor/ica nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, točnije prisustvo mentora/ice i jednog predstavnika jedne OCD nije moguće.

Mentorica je naglasila da je neophodno pročitati Smjernice za aplikante, kako bi se prilikom dizajna prijedloga projekta ispoštivali svih zahtjevi koje se traže u ovom javnom pozivu. Mentorica je na početku naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih jednoobraznih formata) za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica - plan aktivnosti - budžet i aplikacijska forma).

Većina prisutnih učesnika/ca je došla na drugi mentorski sastanak sa pripremljenim dokumentima.

• Naglašena je važnost posjedovanja suglasnosti od relevantnih institucija koje su preduvjet za implementaciju projekta. Ukoliko se potvrda/suglasnost ne dobije na vrijeme, treba priložiti dokaz da je proces dobivanja iste započeo.
• Mentorica je učesnicima/icama drugog mentorskog sastanka koji su došli sa dokumentima pojasnila intervencijsku logiku, obzirom da prisutni predstavnici OCDa nisu razlikovali rezultate, specifični cilj i sveukupni cilj kao i set aktivnosti za svaki planirani rezultat. Mentorica je objasnila hijerarhiju ciljeva kako bi učesnici/ce mogli korigirati lanac ciljeva u logičkoj matrici.
• U projektnom prijedlogu pod naslovom Informacije o nosiocu projekta tabela „Imena osoblja koje planirate angažirati na implementaciji projekta“ treba da sadrži imena osoba koje će biti angažirane na projektu. Ukoliko OCD nema sve osobe za planirane pozicije, u toku implementacije trebat će blagovremeno raspisati poziv i na osnovu najmanje tri CV-a selektirati najbolju osobu za predviđenu poziciju.
• Mentorica je također pojasnila i strukturu budžeta, kao i preporučene % za određene budžetske kategorije (administrativni, projektni i troškovi vidljivosti).
• Prilikom pripreme plana aktivnosti, vidi se dinamika odvijanja implementacije projekta. Projekat treba da ima svoj kontinuitet i ne može imati prekide tj. neke mjesece bez aktivnosti.
• Minimalno trajanje projekta je 3 mjeseca a maksimalno trajanje je 6 mjeseci za ovaj javni poziv u Gradu Mostaru.
• Kvantitetu i opis ciljne grupe treba biti jasno prezentiran u aplikacijskoj formi. Svaka ciljna grupa treba da je odabrana sa svrhom i da se vidi jasna poveznica u odabiru ciljnih grupa (korisnika).
• Mentorica je još jednom istakla važnost realne samo-procjene od strane same OCD u smislu vlastitih kapaciteta i referenci da administrativno i financijski može upravljati predloženim projektom.

Učesnicima/cama drugog mentorskog sastanka je naglašeno da i za treći - posljednji mentorski sastanak trebaju doći spremni sa aplikacijskim dokumentima po javnom pozivu.

Treći mentorski sastanak će biti održan 19. 6. 2024. u 10.00 sati u prostorijama Grada Mostara, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom).
Poziv na mentorstva je objavljen na web stranici Grada Mostara:
https://www.mostar.ba/poziv-predstavnicima-nevladinih-organizacija-na-mentorske-sesije-u-sklopu-objavljenog-javnog-poziva/

Zainteresirani učesnici/ce svoje prijave za mentorski sastanak ili eventualne upite u vezi javnog poziva mogu dostaviti na e-adresu [email protected].

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram