GRADSKI ODJELI
Izvještaj o održanom prvom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati iz proračuna Grada Mostara u 2024. godini
10.06.2024
6:05

U okviru Javnog poziva nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati iz budžeta Grada Mostara u 2024. godini, u utorak, 4. juna 2024. godine u trajanju od 10.00 do 12.00 sati održan je prvi od tri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku je, pored mentorice i predstavnice Grada Mostara, prisustvovalo ukupno šest predstavnica OCD iz pet OCD-ova. Na početku mentorskog sastanka učesnicima/cama je pojašnjena uloga mentora/ice, naglašavajući da je uloga mentora/ice da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor/ica nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora/ice i jednog predstavnika jedne OCD nije moguće.

Mentorica je na početku naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih jednoobraznih formata) za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica - plan aktivnosti - budžet i aplikaciona forma). Također je istaknula da je neophodno koristiti iste termine/formulacije u svim dokumentima koji sačinjavaju kompletan prijedlog projekta. Nadalje, istaknuta je potreba da se obrati pažnja na zahtijevanu dokumentaciju po Javnom pozivu.

Mentorica je istakla važnost realne samoprocjene od strane same OCD u smislu vlastitih kapaciteta i referenci da administrativno i finansijski može upravljati predloženim projektom.

• Predstavnici organizacija su pitali kako razdvojiti troškove koji spadaju u 20% a koji su to troškovi koji spadaju u 80% ukupnog budžeta. Pojašnjeno je da je od ukupnog projektnog budžeta dozvoljeno do maksimalno 20% iskoristiti za administrativne troškove (ljudske resurse/menadžer, koordinator, asistent i sl., putne troškove vezane za neke sastanke koje vrši menadžment projekta, kancelarijske troškove/renta, struja, telefon i sl.) te da je u okviru direktnih projektnih troškova dozvoljeno platiti neophodne eksperte/ stručnjake koji bi realizovali projektne aktivnosti.
• Naglašeno je da nabavka opreme se prihvatljivi troškovi samo ukoliko su ti radovi i oprema neophodni za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti (preporučuje se do 30% od ukupne vrijednosti projekta).
• Potvrđeno je da projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata nije dozvoljena.
• Kvantitet i opis ciljne grupe treba biti jasno prezentiran u aplikacionoj formi. Svaka ciljna grupa treba da je odabrana sa svrhom i da se vidi jasna poveznica u odabiru ciljnih grupa (korisnika). Ako su u projektu ciljne grupe djeca i roditelji i starije osobe – treba biti jasno objašnjeno zašto su ove grupe odabrane i koja je koristi za njih da su zajedno u projektu kao i dalji pozitivni uticaj na zajednicu koji će nastati odabirom ovih ciljnih grupa.
• U vezi pitanja vidljivosti, preporučuje se da je do 5 % projektnog budžeta dozvoljeno je utrošiti na vidljivost projekta.
• Aplikant može jednom projektnom intervencijom obuhvatiti više tematskih oblasti pod uslovom da su slične i prirodno se uklapaju.
• Aplikant treba da vodi računa o održivosti projektnih rezultata.
• Prilikom pripreme plana aktivnosti, vidi se dinamika odvijanja implementacije projekta. Projekat treba da ima svoj kontinuitet i ne može imati prekide tj. neke mjesece bez aktivnosti.

Učesnicima i učesnicama prvog mentorskog sastanka je naglašeno da za sljedeći susret trebaju doći spremni sa konkretnim idejama koje se uklapaju u zahtjeve javnog poziva, te iskoristiti mentorske sesije za pitanja i diskusiju u vezi projektnih intervencija i kvaliteta pojedinih projektnih dijelova. Potrebno je doći na sastanak sa već pripremljnim dijelovima projekta.

Naglašeno je više puta da je neophodno pročitati Smjernice za aplikante, obzirom da su smjernice za apliciranje već ranije pojašnjeni na otvorenim danima a mentorske sesije služe da se unaprijede projektni prijedlozi potencijalnih aplikanata.

Drugi mentorski sastanak će biti održan 11. juna 2024. u 10.00 sati, a treći 19. juna 2024. u 10.00 sati u prostorijama Grada Mostara, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Poziv objavljen na web stranici Grada Mostara:

Poziv predstavnicima nevladinih organizacija na Mentorske sesije u sklopu objavljenog Javnog poziva

Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorski sastanak mogu dostaviti na e-adresu [email protected].

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram