GRADSKI ODJELI
Javni Konkurs/Natječaj za prijem u radni odnos u Turističkoj zajednici Grada Mostara
12.04.2024
11:34

Na osnovu člana 45. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara, člana 9. Pravilnika o radu Turističke zajednice Grada Mostara, Odluke V.D. direktorice Turističke zajednice Grada Mostara broj: 01-30-35/24-1 od 02.04.2024, i Odluke Turističkog vijeća Turističke Zajednice Grada Mostara broj: 06-30-36/24-1 od 08.04.2024 Turistička zajednica Grada Mostara objavljuje

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

I. NAZIV POZICIJE

1. Stručni saradnik za razvoj turizma, marketing i promociju.

II. OPIS POZICIJE

• Razvija inicijalne ideje u cilju dodatnog unapređenja rada Zajednice, unapređenja ponude i promocije Zajednice i same turističke ponude koju zastupa,
• Razvija nove ponude u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razvojnom periodu,
• Predlaže turističke strategije u cilju unapređenja ponude i razvoj turizma,
• Učestuje u planiranju marketinških aktivnosti,
• Prati tokove u razvoju turizma,
• Osmišljava i inovira organizaciju sajmova manifestacija,
• Priprema marketing plan i plan promocije Zajednice,
• Informiše javnost u vezi sa marketingom, promotivnim i ostalim aktivnostima Zajednice,
• Priprema i unapređuje propagandni materijal,
• Učestvuje u pripremi i organizovanju press konferencija, brifinga i drugih oblika prezentacije rada i poslovanja Zajednice,
• Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
Mjesto rada: sjedište Turističke zajednice Grada Mostara, BNR 15, Grad Mostar,
Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, radno vrijeme u jednoj smjeni,
Naznaka o trajanju probnog rada: Obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

III. USLOVI ZA KANDIDATE

A. Opšti uslovi:
• da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci),
• da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list),
• da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja ovog konkursa (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa),
• da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa),
• da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje od nadležnog suda),
• da nema privatni finansijski interes u Zajednici (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).

B. Posebni uslovi:

• VSS, VII stepen stručne spreme – društvenog, tehničkog ili prirodnomatematičke struke, odnosno visoko obrazovanje najmanje I obrazovnog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (minimalno 180 ECTS bodova) društvene, tehničke ili prirodnomatematičke struke
• najmanje 1 godina radnog staža nakon sticanja stručne spreme (dokaz: potvrda poslodavca o radnom stažu i potvrda Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje).

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, u obzir će se uzeti sljedeće:
• sposobnost da savjesno, odlučno i odgovorno obavlja navedenu poziciju,
• sposobnost nepristranog donošenja odluka,
• komunikacione i organizacione sposobnosti,
• sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
• rezultati ostvareni u dosadašnjem radu.

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu dostaviti kraću biografiju (uz adresu, e-mail i kontakt telefon), te priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) koji su dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom.

V. PODNOŠENJE PRIJAVA

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednje dana objave u sredstvima javnog informisanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno s naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS“
NE OTVARATI

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MOSTARA
KOMISIJA ZA IZBOR
Bulevar narodne revolucije 15
88000 MOSTAR

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na interview pred Komisijom za izbor koju imenuje Direktor Turističke zajednice Grada Mostara.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom će potpisati direktor Turističke zajednice Grada Mostara.

Nakon završene procedure prijema u radni odnos jednog radnika, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj Javni konkurs.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram