GRADSKI ODJELI
Javni Natječaj/Konkurs za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Mostara
03.04.2024
11:34

Na osnovu člana 42. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara, a u vezi sa članovima 37., 45. i 72. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara i na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Mostara broj: 06-30-24/24-1 od 02.04.2024. godine, Turistička zajednica Grada Mostara objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA MOSTARA

I. NAZIV POZICIJE

Direktor Turističke zajednice Grada Mostara.

II. OPIS POZICIJE

Direktor Turističke zajednice Grada Mostara:
a. provodi odluke Turističkog vijeća,
b. organizuje izvršavanje zadataka Zajednice,
c. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
d. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i osobama s javnim ovlastima,
e. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
f. usklađuje materijalne i druge uslove rada Turističkog ureda i brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, u skladu s odlukama i zaključcima organa te Programom rada i finansijskim planom,
g. potpisuje poslovnu i finansijsku dokumentaciju Zajednice,
h. zajedno s predsjednikom Zajednice priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
i. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama organa Zajednice.

Direktor ima ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti Zajednice upisane u registar.
Direktora imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Mostara
Direktor Zajednice za svoj rad i poslovanje Zajednice odgovara predsjedniku Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Grada Mostara.

III. MANDAT

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.

IV. USLOVI ZA KANDIDATE

A. Opšti uslovi:
• da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci),
• da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list),
• da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja ovog konkursa (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa),
• da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa),
• da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje od nadležnog suda),
• da nema privatni finansijski interes u Zajednici (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa).

B. Posebni uslovi:
• Visoka stručna sprema, VII stepen društvenog, biotehničkog, tehničkog ili prirodnomatematičkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje I obrazovnog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 240 ECTS bodova) društvene, biotehničke, tehničke ili prirodnomatematičke struke (dokaz: original ili ovjerena kopija univerzitetske diplome),
• najmanje 5 godina radnog staža nakon sticanja stručne spreme (dokaz: potvrda poslodavca o radnom stažu i potvrda Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje),

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, u obzir će se uzeti sljedeće:
• sposobnost da savjesno, odlučno i odgovorno obavlja navedenu poziciju,
• sposobnost nepristranog donošenja odluka,
• komunikacione i organizacione sposobnosti,
• sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
• rezultati ostvareni u dosadašnjem radu.

V. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu dostaviti kraću biografiju (uz adresu, e-mail i kontakt telefon), te priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) koji su dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana objave u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno s naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA“
NE OTVARATI

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MOSTARA
KOMISIJA ZA IZBOR
Bulevar narodne revolucije 15
88000 MOSTAR

VII. OSTALE NAPOMENE

Svi kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na interview pred Komisijom za izbor koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Mostara. Kandidata kojeg nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da je najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.

Imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Mostara izvršit će Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Mostara. Nakon završene procedure izbora i imenovanje direktora, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj Javni konkurs.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram