GRADSKI ODJELI
Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za katastarsku općinu Sovići, Grad Mostar
07.06.2023
13:19

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R BiH 4/93 i 13/94“),te člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH ,broj 92/16“), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH br.2/98 ,48/99“), Komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za k.o. Sovići, imenovana rješenjem Gradskog vijeća Grada Mostara broj: 01-02-529/22 od 31.05.2022. godine, objavljuje sljedeći: Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za katastarsku općinu Sovići, Grad Mostar.

Dana 26.06.2023. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Mostara u Cernici, Adema Buća 19. (ulaz sa južne strane u prizemlju), započet će izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanove i druge građevinske objekte) koji se nalazi u katastarskoj općini Sovići, Grad Mostar.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donese sve isprave (dokumentaciju) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa u katastarskoj općini Sovići da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese ,te nisu pozvane ,a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Sovići dužne su da se same jave komisiji ,i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti: ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana (rodni list), a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj) i izvodom iz sudskog registra o tačnom nazivu preduzeća.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici Grada Mostara i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, oglasnoj ploči Grada Mostara i oglasnoj ploči Službe za katastar Grada Mostara, području k.o. Sovići, MZ Goranci, Službenim novinama FBiH i dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Dnevni list“, Radiju dobre vibracije i drugim sredstvima informisanja dostupnim građanima, vlasnicima nekretnina u katastarskoj općini Sovići.

Izlaganje na javni uvid podataka vršit će se radnim danima u radnim prostorijama Komisije za izlaganje podataka, zgrada Gradske uprave Grada Mostara u Cernici, ul. Adema Buća 19.

Izlaganje će se odvijati u terminima od 9:00-12:00 i 12:30-14:00 h.

Sve informacije možete dobiti na 036/281-605, 063/347-665 i 063/347-855

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom oglasu, povlačit će zakonske posljedice.

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram