GRADSKI ODJELI
Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za katastarsku opštinu Podvelež
14.03.2024
13:09

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH, broj 22/84,12/87,26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH 4/93 i 13/94"), te člana 44. Uredbe o izlaganju na javnu uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ("Službene novine FBiH br.2/98, 48/99"), Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za k.o. Dobrč, imenovana rješenjem Gradskog vijeća Grada Mostara broj:01-02-614/22 od 31.08.2022.godine objavljuje sljedeći oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za katastarsku opštinu Podvelež Grad Mostar.

Dana 15.04.2024.godine,u zgradi Gradske uprave Grada Mostara u Cernici,Adema Buća 19.(ulaz sa južne strane u prizemlju),započet će izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja nekretnina za sve nekretnine (zemljišta,zgrade,stanove i druge građevinske objekte) koji se nalazi u katastarskoj opštini Podvelež/stari operat k.o.Svinjarina/, Grad Mostar.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se se nekretnine vrši izlaganje,uputiti najkasnije 8(osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donese sve isprave (dokumentaciju) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa u katastarskoj opštini Podvelež da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

Obzirom da je od aerofotogrametrijskog snimanja do izlaganja podataka na javni uvid prošlo više od 40 godina,stranke su obavezne Komisiji za izlaganje prijaviti promjene na parcelama koje su u međuvremenu nastale,u protivnom Komisija će izvršiti izlaganje prema podacima katastarskog operata urađenom prema aerofotogrametrijskom snimanju.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese ,te nisu pozvane ,a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj opštini Podvelež,dužne su da se same jave komisiji ,i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti:ličnu kartu,zastupnici maloljetnih lica dužni su ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana(rodni list),a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem(ID broj) i izvodom iz sudskog registra o tačnom nazivu preduzeća.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici Grada Mostara i FGU Sarajevo, oglasnoj ploči Grada Mostara i oglasnoj ploči Službe za katastar Grada Mostara, području k.o.Podvelež , MZ Podvelež, Službenim novinama FBiH i dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Večernji list“, Mostarskom radiju „Radio Gradska mreža“ i drugim sredstvima informisanja dostupnim građanima,vlasnicima nekretnina u katastarskoj opštini Podvelež.

Izlaganje na javni uvid podataka vršit će se radnim danima(utorak,srijeda i četvrtak) u radnim prostorijama Komisije za izlaganje podataka,zgrada Gradske uprave Grada Mostara u Cernici,ul.Adema Buća 19.

Izlaganje će se odvijati u terminima od 9:00-13:00.

Sve informacije možete dobiti na brojeve mob.(061/246-395,061/271-724,061/242-352)

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije ,odnosno ovom oglasu ,povlačit će zakonske posljedice.

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram