GRADSKI ODJELI
Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata
20.04.2023
7:27

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Grad Mostar i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS), iz sljedećih prioritetnih oblasti:

I MLADI

Podrška unapređenju položaja mladih – kroz organizovanje obuka/treninga/radionica u cilju promocije volonterizma i društveno korisnog i timskog rada;
Razvoj novih sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena (kulturni, sportski, ekološki, zabavni i drugi sadržaji za mlade);
Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov uticaj na mlade i prevencija cyber i ostalih vrsta nasilja među mladima i na mlade;
Projekti koji podstiču kreativno stvaralaštvo mladih;
Prevencija ovisnosti među djecom i mladima, promocija zdravih stilova života i reproduktivnog zdravlja;
Projekti koji doprinose društvenom aktivizmu mladih u ruralnim sredinama;

II KULTURA

Projekti koji podstiču afirmaciju kulture, umjetnosti i umjetničkog stvaralaštva;

III NEFORMALNO OBRAZOVANJE I EDUKACIJA

Rad sa djecom i mladima s ciljem razvoja talenata, podrška u razvoju modernih tehnologija, robotike, programiranja;
Projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta života kroz neformalne edukacije;

IV DRUŠTVENA KOHEZIJA

Projekti koji promoviraju zdrave stilove života;
Projekti koji doprinose podizanju svijesti o značaju brige o zdravlju;
Projekti koji doprinose podizanju svijesti o zaštiti potrošača;
Projekti koji poboljšavaju život osoba sa invaliditetom;
Projekti koji doprinose potpori žrtvama nasilja u obitelji;
Unapređenje položaja marginaliziranih skupina građana kroz organiziranje obuka/treninga/radionica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja;
Projekti usmjereni na poboljšanje svakodnevnice osoba treće životne dobi kroz organizaciju edukativnih događaja, radionica, druženja i sličnih aktivnosti;
Projekti koji doprinose potpori marginaliziranim skupinama;
Pružanje psihosocijalne pomoći obiteljima osoba s invaliditetom;

V RURALNI RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA

Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina mladih na tržištu rada;
Projekti koji rade na unapređenju sposobnosti mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa posebnim akcentom na poljoprivredu;
Projekti koji rade na podizanju svijesti i očuvanju i životne sredine;

VI SPORT

Popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta;
Odgojni i edukativni sportski projekti za djecu i osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva;
Inkluzija lica sa invaliditetom putem sportsko-rekreativnih sadržaja;
Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju.
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Grad Mostar i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do deset (10) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juni/lipanj 2023. – mart/ožujak 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici grada: www.mostar.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Mostar također se može preuzeti od 20. aprila/travnja 2023. godine do 25. maja/svibnja 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Mostara (www.mostar.ba) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 25. aprila/travnja 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

- Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 25. aprila/travnja 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

- Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 4. do 18. maja/svibnja 2023. godine u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Grada Mostara do 28. aprila/travnja i primaju se na email adrese: [email protected]; [email protected].

- Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 9. maja/svibnja 2023. godine od 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Ulica Kralja Tvrtka bb, (Đački dom) Grad Mostar. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Mostara. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

- Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 22. maja/svibnja 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 15:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Grad Mostar
Ulica Adema Buća br. 19
88000 Grad Mostar, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 25. maj/svibanj 2023. godine, do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici grada www.mostar.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram