GRADSKI ODJELI
STAR – STreet ARt
09.08.2022
7:53

STAR – STreet ARt
Trajanje projekta: 01/11/2019 – 30/06/2022

* (rok za implementaciju projekta produžen zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19: sa 31/10/2021 na 30/06/2022)

Donator: Evropska komisija (Evropa za građane – Mreža gradova)

Aplikant: Općina Arcugnano (Italija)

Partneri: Vijeće župe Beato – Lisabon (Portugal); Odjel za kulturu, mlade i sport Općine Peć (*Kosovo); Zaklada Street Art muzej – Amsterdam (Nizozemska); Općina Trebnje (Slovenija); Općina Pargaujas (Latvija); Općina Vlora (Albanija); Općina Mioveni (Rumunjska); Udruženje Europska agencija za projekte i upravljanje – Prag (Češka Republika); Općina Bydgoszcz (Poljska); Grad Mostar (Bosna i Hercegovina); kitev – Kultura u kuli – Oberhausen (Njemačka); Grad Zaječar (Srbija); Općina Reggio Emilia (Italija); ALDA (Francuska)

NAPOMENA: Agencija lokalne demokratije Mostar saradnik Gradu Mostaru na projektu

Opis:

U posljednjim godinama, porast migracijskih tokova učinio je Europu multikulturalnom i multietničkom. Kao posljedica toga, gradovi su promijenili svoju urbanizaciju i profil, predgrađa su povećala generiranje fragmentacije i marginalizacije. Nadalje, krizna situacija proteklih godina (npr. financijska kriza 2008. godine ili izbjeglička kriza) pogoršava ovu urbanu raslojenost i protivljenje između područja, proizvodeći stigmatizaciju i socijalno-prostornu isključenost. Projekt ima namjeru stvoriti mrežu gradova sa zajedničkom strategijom za promicanje socijalne uključenosti i smanjenje marginalizacije rehabilitacijom zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova kroz uličnu umjetnost. U projektu sudjeluju sudionici iz 14 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Češke, Francuske, Italije, *Kosova, Latvije, Portugala, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Njemačke i Nizozemske.

Ciljevi:

obnavljanje zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova, koristeći se snagom ulične umjetnosti u zajednici kako bi se stvorio lokalni identitet, socijalna uključenost i aktivno građanstvo;
izgradnja snažne mreže gradova, posvećenih razmjeni pozitivnih rezultata korištenja ulične umjetnosti kao načina uključivanja zajednica i obnove javnih prostora, stvarajući multiplikativni učinak.

Aktivnosti:

Projekt predviđa 4 međunarodna događaja u 4 zemlje i 1 lokalni put (3 faze) u svakoj zemlji koja sudjeluje. Projekt započinje online sastankom projektnog konzorcija koji se sastoji od 1 predstavnika svake partnerske organizacije tijekom kojeg će se dogovoriti metodologija, akcijski plan i komunikacijska strategija. Niz događaja će se odvijati prema sljedećoj shemi:

1. Prvi međunarodni događaj (Arcugnano – Italija): projekt će biti predstavljen i o njemu će biti raspravljano s predstavnicima OCD-ova, lokalnih vlasti i umjetnicima. Partneri će podijeliti ono najbolje što mogu ponuditi pri implementaciji svojih aktivnosti, a vezano uz temu projekta.

2. Lokalni put – faza 1: zajedno s građanima, partneri će identificirati ciljna mjesta za obnovu grada kroz uličnu umjetnost u svojim zajednicama. Mišljenja stanovnika prikupljat će se pomoću različitih alata, poput internetskih anketa, foruma, intervjua, radionica itd.

3. Drugi međunarodni događaj (Lisabon – Portugal): partneri će podijeliti rezultate lokalnog puta – faza 1. Stručnjak za umjetnost sudjelovat će u raspravi kako bi savjetovao partnere o učinkovitoj realizaciji murala. ALDA će održati radionicu o izgradnji kapaciteta, o uporabi umjetnosti za promicanje interkulturalnog dijaloga i socijalne uključenosti.

4. Lokalni put – faza 2: svaki partner će surađivati ​​s lokalnim akterima (školama) i organizirati jednu radionicu za podizanje svijesti učenika o socijalnoj uključenosti i snazi ​​umjetnosti za njezino promoviranje. Studenti će na tu temu nacrtati slike, od kojih će jedna biti odabrana od strane građana i na temelju nje će biti oslikan mural tijekom lokalnog puta – 3. faza.

5. Treći međunarodni događaj (Peć – * Kosovo): partneri će podijeliti rezultate 2. faze svoga lokalnog puta. Osim toga, stručnjak za umjetnost održat će radionicu o korištenju ulične umjetnosti u svrhu urbane regeneracije, nakon čega će u Peći biti oslikan mural kroz suradnju umjetnika ulične umjetnosti i sudionika.

6. Lokalni put – faza 3: partneri će prema rezultatima faze 1 i 2 lokalnog puta odabrati najmanje 1 javni prostor za slikanje. Murali će biti realizirati u svakoj zemlji s umjetnicima i lokalnim građanstvom (i učenicima) radi regeneracije ciljanih područja i promicanja interkulturalnog razumijevanja i socijalne uključenosti.

7. Finalni međunarodni događaj (Amsterdam – Nizozemska): OCD-ovi, lokalne vlast, umjetnici, građani i partneri podijelit će rezultate provedbe lokalnih i međunarodnih događaja i murale.

Svi događaji uključuju različite radne metode i aktivnosti: grupne radne sesije, radionice, fokus grupe, prezentacije lokalnih i međunarodnih aktivnosti itd. Bliska suradnja i razmjena znanja među projektnim partnerima olakšat će međukulturni dijalog, donijeti zajedničku projektnu strategiju i metodologiju za rješavanje gore spomenutih pitanja na lokalnoj i međunarodnoj razini, osiguravajući koherentnost i usporedivost aktivnosti. Akcije će također pokazati potencijal napuštenih i depresivnih područja da se povežu i integriraju u druge dijelove gradova, postanu održivija, mirnija i respektabilnija mjesta za život.

Očekivani rezultati:

umrežavanje europskih gradova koji koriste uličnu umjetnost u zajednici kako bi maksimizirali aktivno građanstvo i socijalnu uključenost;
razmjena najboljih praksi između partnera za promicanje aktivnog građanstva, socijalne uključenosti i obnove gradova na održiv način;
jačanje osjećaja pripadnosti i lokalnog identiteta među građanima;
poboljšavanje suživota i solidarnost među građanima;
povećana uključenost građana u lokalna i društvena pitanja;
povećana svijest građana o europskim vrijednostima.

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-off sastanak projekta

Međunarodni Webinar

Dženana Dedić – Presentacija

Snimak webinara

Prvi Međunarodni događaj (Arcugnano/Italija)

Lokalni put I – Istraživanje (upitnik)

Drugi Međunarodni hibridni događaj (Lisabon/Portugal)

Lokalni put II – pripremni sastanak

Lokalni put II – radionica

Treći Međunarodni hibridni događaj (Pec/Kosovo*)

Lokalni put III – izdrada murala u gradu Mostaru

Četvrti Međunarodni događaj (Amsterdam/Nizozemska)

VIDEO – završni događaj projekta u Amsterdamu

Infografika

STAR Info Sheet

***ENGLISH***

Timespan: 01/11/2019 – 30/06/2022

* (project implementation extended due to the COVID-19 pandemic: from 31/10/2021 to 30/06/2022)

Donor: European Commission (Europe for Citizens – Network of Towns)

Applicant: Municipality of Arcugnano (Italy)

Partners: Parish Council of Beato – Lisbon (Portugal); Directorate for Culture, Youth and Sport of Peja Municipality (*Kosovo); Stichting Street Art Museum – Amsterdam (Netherlands); Municipality of Trebnje (Slovenia); Pargaujas novada pasvaldiba (Latvia); Municipality of Vlore (Albania); Municipality of Mioveni (Romania); AGENTURA PRO EVROPSKE PROJEKTY & MANAGEMENT SDRUZENI – Praha (Czech Republic); Municipality of Bydgoszcz (Poland); City of Mostar (Bosnia and Herzegovina); kitev – Kultur im Turm – Oberhausen (Germany); City of Zajecar (Serbia); Municipality of Reggio Emilia (Italy); ALDA (France)

NOTE: Local Democracy Agency Mostar project associate to the City of Mostar

Description:

In the last years, the increase of migration fluxes made Europe more and more intercultural and multi-ethnic. As a consequence, cities changed their urbanization and profile, suburbs increased generating fragmentation and marginalization. Furthermore, the situation of crisis of the past years (f.e. financial crisis of 2008 or the refugee crisis), exacerbates this urban stratification and opposition between areas, producing stigmatization and socio-spatial exclusion. The project intends to create a network of towns with a common strategy to promote social inclusion and decrease marginalization by rehabilitation of depressed and abandoned areas of European cities through street art. The project involves participants from 14 countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, France, Italy, *Kosovo, Latvia, Portugal, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Germany and the Netherlands.

Objectives:

tackling the regeneration of depressed and abandoned areas of European cities, by using the power of community street art in order to generate local identity, social inclusion and active citizenship;
building a strong network of towns, committed to exchange positive results of using the street art as a way to involve communities and regenerate public spaces, by creating a multiplier impact.

Activities:

The project foresees 4 international events in 4 countries and 1 local path (3 phases) in each participating country. Project starts with an online meeting of the steering committee comprising of 1 representative from each partner during which the methodology, action plan and communication strategy will be agreed. A series of events will be developed according to the following scheme:

1. First International Event (Arcugnano – Italy): the project will be presented, and discussed with representatives of CSOs, LAs, artists. Partners will share the state of the art of their activities related to the topic of the project.
2. Local path – phase 1: together with citizens, partners will identify the target places for urban regeneration through street art in their communities. Opinions of the inhabitants will be collected through various tools, such as online surveys, forums, interviews, workshop etc.
3. Second International Event (Lisbon – Portugal): partners will share the results of the local path – phase 1. An art expert will take part in the discussion to advise the partners on the effective realization of murals. ALDA will deliver a capacity building workshop on the use of art to promote intercultural dialogue and social inclusion.
4. Local path – phase 2: each partner will collaborate with local actors (schools) and organize 1 awareness-raising workshop for students on social inclusion and the power of art for promoting it. The students will draw pictures on this topic, one of which will be chosen by citizens for implementation as a mural during local path – phase 3.
5. Third International Event (Peja – *Kosovo): partners will share the results of the 2nd phase of their local paths. Moreover, an art expert will deliver a workshop on using street art for urban regeneration, followed by creation of a mural in Peja by street art artists and the participants.
6. Local path – phase 3: the partners will choose, according to the results of phase 1 and 2 of the local path, at least 1 public space to paint. Murals will be realised in each country involving artists and local citizens (and students) to regenerate targeted areas and promote intercultural understanding and social inclusion.
7. Final int. event (Amsterdam – NL): CSOs, LAs, artists, citizens and partners will share the results of the implementation of the local and international events and murals.

All the events will employ various working methods and activities: group working sessions, workshops, discussion groups, presentations of local and international activities, etc. Close cooperation and knowledge-sharing among project partners will facilitate intercultural dialogue, bring a common project strategy and methodology for addressing the above-mentioned issues at both local and international level, ensuring coherence and comparability of the activities. The actions will also show the potential of abandoned and depressed areas to be connected and integrated to other parts of the cities, become more sustainable, peaceful, and respectable places to live.

Expected outcomes:

networking among European towns that use community street art to maximise active citizenship and social inclusion is promoted;
best practices among the partners for promoting active citizenship, social inclusion and urban regeneration in a sustainable way are exchanged;
sense of belonging and local identity among citizens is increased;
cohabitation and solidarity between citizens is improved;
citizens’ engagement in local and social issues is increased;
citizens’ awareness on European values is increased.

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-off Meeting

International Webinar

Dženana Dedić – Presentation

Webinar Recording

First International Event (Arcugnano/Italy)

Local Path I – Research (Questionnaire)

Second International Hybrid Event (Lisabon/Portugal)

Local Path II – Preparatory Meeting

Local Path II – Workshop

Third International Hybrid Event (Peja/Kosovo*)

Local Path III – creation of the mural in the city of Mostar

Fourth (Final) Internatinal Event (Amsterdam/Netherlands)

VIDEO – Final Projects Event in Amsterdam

Infographic

STAR Info Sheet

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram